TERMOVIZNÍ INSPEKCE

INSPEKCE BUDOV

Kontrola střech a budov je samo o sebe nebezpečná záležitost. Díky bezpilotním prostředkům a pokročilé technologii společnost EURO UAV systems umožňuje bezpečnejší, lacnejší a rychlejší alternativu pro inspekci vnějšího pláště budov a střech. Termovízní inspekcí budov včas odhalíme tepelné úniky, trhliny a nebezpeční místa v zdi i v oblasti střech čímž v čas upozorníme na potencionálni kritický místa. Naší prioritou je spokojenost zákazníka a proto používame termovizi najnovší generace značky WORKSWELL.

VÍC O INSPEKCI BUDOV, PRŮMYSLOVÝCH AREÁLŮ A ZAŘÍZENÍCH

termovision2

vedeni2

INSPEKCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pravidelné kontroly a provádění prediktivní údržby, diagnostiky a monitorování energetických distribučních zařízení má nejen bezpečnostní význam, ale i významný ekonomický efekt, jelikož z poznatků kontroly a vyhodnocení naměřených údajů (poruchový proudový spoj) lze předpokládat výpadek zařízení vvn nebo vn až na několik hodin. Poruchový stav těchto zařízení má velký dopad i na ekonomiku jiných, sekundární závislých odběratelů. Termovizní měření je vysoce účinné a rozšířené jako nástroj elektrických kontrol, protože jejich předností je, že se kontrola uskutečňuje během normálního provozu bez zásahu do zařízení (měření je bezkontaktní a nedestruktivní). Během pravidelných kontrol jsou případné závady objeveny již v počátečním stádiu, což má značný vliv na ekonomiku provozu. Měřením a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje. Špičkové technické vybavení umožňuje informovat provozovatele přímo na místě o zjištěné poruše a její závažnosti. Čili není nutné postprodukční zpracování, čímž se výrazně zkracuje doba revize. Pro následnou nápravu závad, je možné sestavit výstupní foto-dokumentaci s přesným zakreslením a GPS lokalizací.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Jedna z nejefektívnějších diagnostických metod fotovoltaických článků je termovizní inspekce. Zobrazení rozložení teplot každé jedné bunky umožňuje detekci poškozených křemikových článků s vyšší teplotou. Termovizní inspekce za pomoci bezpilotních letounů zefektivní diagnostický proces časovo i finančně na fotovoltaických farmách, čo skráti inspekci na několik desítek minut. Použití infrakamery s kombinací GPS modulu umožňuje vytvářet mapy rozložení teplot fotovoltaických modulů. Měření provádíme rádiometricky, což znamená že termogram může odečíst teplotu v libovolním míste, a také najít poruchové místa podle souřadnic GPS.

thermal_uav

TELEKOMUNIKACE

V posledních letech se stále intenzivněji začíná tato technika uplatňovat i v odvětví telekomunikací. Pro správnou činnost vysílačů, kromě obnovy a rekonstrukce, je stejně důležitá i údržba (údržba samotných anténních systémů a jejich nosičů). Poměrně složité anténní systémy jsou velmi citlivé na zhoršení přechodových odporů dílčích anténních uzlů. Zhoršením přechodových odporů klesá emitovaný výkon vysílače a na přechodech vznikají tepelné ztráty. Pro optimální chod systému jsou nutné pravidelné revizní kontroly, které jsou časově i finančně poměrně nákladné, protože se jedná o práce ve výškách. Právě využitím termovizní diagnostiky se revize značně zjednoduší a zkrátí; efektem jsou značné finanční úspory a predikce výpadků.

STAVEBNICTVÍ

Pro nově vznikající zástavbu je trendem a ve velké míře i nutností udělování “Energetických štítků”. Disponujeme technologií pro detekci slabých míst čímž lze předejít neudělení kolaudačního rozhodnutí ze strany stavebního úřadu a opakované přítomnosti revizní komise.Ve stavebnictví se věnujeme podpoře klienta i ve fázi příprav. Disponujeme technologií pro přesné zaměření pozemků, rozsáhlejších staveb i vizualizace celých krajin následně zpracovaných do 3D modelu s velice vysokou mírou detailu. Výstupní formát je doslova zelenou loukou pro architekty i designery a je kompatibilní s převážnou většinou modelářských softwarů.

POTRUBNÍ SYSTÉMY

Teplovodní rozvody, ať už místní nebo dálkové, většinou nejsou ve stavu, který by zajišťoval přenos tepelné energie s minimálními ztrátami. Hlavně místní tepelné podzemní sítě jsou nedostatečně izolované, nebo dokonce mívají poškozené kondenzátní vratné větve. Životnost takového systému se odhaduje zhruba na 30 až 35 let. Pro předcházení a významných ztrát na teplovodech je zapotřebí vhodných a především dostupných metod inspekce. Jednou z nich je právě použití termovize. Díky ní lze zaměřovat a identifikovat poruchová místa v podzemních teplovodních vedeních a tím kontrolovat stav izolace. Termovizní kontrola tohoto systému v konečném důsledku přináší úsporu energie, menší spotřebu vody, i možnost lepšího plánování oprav.

 

MONITOROVÁNÍ SKLÁDEK

Včasnou a pravidelnou inspekcí skládek předchází provozovatel významnému nebezpečí jejich vzplanutí či následnému výbuchu. Technologická výbava našich bezpilotních letounů je schopná analyzovat stav skládky a případná místa kolize a včas varovat inspekční personál.

 

MOŽNOSTI VYUŽITÍ TERMOVIZNÍCH SYSTÉMŮ ZA POMOCI BEZPILOTNÍCH LETOUNŮ